ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 66(2)410-2268-9 mico@mykea.co.th @micothailand
Image Alt
  >  นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เก็บ

บริษัท มายเคีย จำกัด (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ บริษัทฯ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม ทั้งยังมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมในการใช้บริการ การชำระเงินสินค้า รวมถึงข้อมูลที่ได้ระบุในแบบคำขอใช้บริการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสาร รูปภาพ และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่

 

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1.2. ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

1.3. ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชื่อมต่อเว็ปไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น

 

การนำข้อมูลไปใช้

การใช้ข้อมูลของลูกค้าจุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูล คือเพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ที่จะมีกับทางบริษัทฯ หากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ หรือแจ้งความจำนงค์มาได้ที่ช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ การเก็บข้อมูลลูกค้าทางบริษัทฯ รับประกันว่าจะเก็บข้อมูลอย่างดีที่สุด ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าและในกรณีพิเศษ ดังนี้

1.ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากผู้สนับสนุนบริษัทหรือร้านค้าในเครือเมื่อท่านตกลงยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย

2 ทางบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อ ทางบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯหรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้อื่นและทางร้าน จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษาชื่อเสียงของทางร้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาร้านและบริการของบริษัทฯ

ติดต่อ

หากลูกค้าต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือถอนความยินยอม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังช่องทางต่อไปนี้

บริษัท มายเคีย จำกัด

272 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel : +66 (2) 410 2268 -9

Fax : +66 (2) 410 2243

Mobile : 083 644 6664

Email : mico@mykea.co.th , info@mykea.co.th

Website : https://mico-thailand.com/